VCA Certificering: lees meer over hoe en waarom?

Wat is VCA, VCA certificering en het certificaat?

VCA certificering is het controleren, door een onafhankelijk en daarvoor aangewezen bedrijf, dat u aan de VCA eisen voldoet. De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een uitgebreide vragenlijst. Deze is bedoeld om uw organisatie te beoordelen op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw organisatie aan de eisen, dan kan het certificaat behaald worden. Het VCA-certificaat wordt vaak gevraagd. Het is een middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

Wat zijn de voordelen van een VCA systeem?

Voor uw opdrachtgever heeft dit als groot voordeel dat de opdrachtgever niet zelf allerlei acties moet ondernemen om te borgen dat u aan de zorgeisen voor VGM voldoet.
Uiteraard heeft het daarnaast voor u en uw werknemers ook duidelijke voordelen. Onder andere doordat nu een goede invulling aan veilige arbeidsomstandigheden wordt gegeven. Uw personeel wordt bijvoorbeeld voorzien van goede persoonlijke beschermingsmiddelen. De opleidingen zijn geborgd en de risico’s zijn goed geïnventariseerd. En door de kennis over de risico’s worden ongevallen en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.

Uw voordelen met een VCA certificering:

1. Bij veel opdrachtgevers is VCA vaak een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of het gunnen van het werk.
2. het geeft u een voorsprong op aannemers zonder VCA certificering, Kijk welke concurrenten u al voor gingen.
3. Uw opdrachtgever hoeft niet zelf allerlei acties uit te zetten op uw projecten om de goede omgang met VGM te verzekeren. Dat is al met uw certificaat geborgd. De opdrachtgever kan gewoon op de site van VCA.nl uw certificaat opvragen en zodoende vaststellen dat u aan de gestelde eisen voldoet.
4. U verbetert de VGM-omstandigheden voor uw personeel.
5. Minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen.

De verschillende niveaus: VCA*, VCA** of VCA-P

Er wordt in de VCA-norm onderscheid gemaakt in drie soorten certificering;
– VCA* (één ster)
– VCA** (twee ster)
– VCA-P (Petrochemie)
De VCA* is opgezet voor aannemers zonder onderaannemers (dit zijn vaak kleinere aannemers). Maakt u gebruik van onderaannemers, kies dan voor de VCA**.
De VCA** is opgezet voor de aannemers die als hoofdaannemer optreden (dit zijn meestal ook grotere aannemers met 35 of meer medewerkers).
Wilt u nog een stap verder gaan, of wordt dit van u verlangd door de opdrachtgever, dan kiest u voor de VCA-Petrochemie.
Gelijk aan de slag? Zoek contact met ons en we bellen u terug.

De VCA checklist

De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een vragenlijst. Hij is bedoeld om te beoordelen of de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken binnen uw bedrijf is geregeld.

VCA certificering behoeft onderhoud

Bij VCA certificering volgens VCA*

Minimaal 1x per 3 jaar een update van uw functie-RI&E doen. Dit is een inventarisatie van de risico’s gekoppeld aan de functies in uw bedrijf. En het is een beschrijving van de maatregelen om de risico’s te beheersen. Dat kan zitten in de manier van werken. Maar het kan ook door de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jaarlijks moet een interne audit gedaan worden. De interne audit is bedoeld om het functioneren van het VCA systeem te onderzoeken. Eventuele afwijkingen die in de interne audit worden gevonden moeten aangepakt worden.

Ook jaarlijks moet een directie beoordeling uitgevoerd worden. Bij een directie beoordeling zet u op basis van alle informatie uit het VCA systeem op papier wat uw conclusies zijn. U neemt besluiten over de doelen voor het komende jaar. En ook besluiten over wat er bijgestuurd moet worden om het VCA systeem te laten doen wat de bedoeling is.

Werkplekinspecties moeten gedaan worden door uw iedereen die leiding geeft.

Als er een ongeval met verzuim gebeurt is het nodig om dit te onderzoeken. Ook moet bij een ongeval met verzuim gekeken worden of het nodig is om de RI&E aan te passen. Bij de beoordeling van de noodzaak om de RI&E aan te passen is het raadplegen van een deskundige (op zijn minst MVK) nodig.

En zo zijn er nog meer (kleinere) zaken waar aan gedacht moet worden. Bij dit alles kan ALDEV u helpen. Meer weten? Vul het contactformulier in en we zoeken contact met u.

Bij VCA certificering volgens VCA**

Alles wat bij VCA* beschreven staat moet gedaan worden. Maar ook nog extra zaken waarvan er hieronder een paar genoemd worden.
Er moeten door de directie zelf ook werkplekinspecties gedaan worden.
De directie moet ongevallen met en zonder verzuim nader beoordelen.
VGM overleg moet gehouden worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld toolbox meetings. Maar ook overleg tussen de directie en de werknemers (of vertegenwoordiging).
Verder het op de hoogte brengen van uw onderaannemers over de door u gebruikte veiligheidseisen.
En zo zijn er nog meer zaken waar aan gedacht moet worden. Bij dit alles kan ALDEV u helpen.

Bij VCA certificering volgens VCA-P

Het komt er vooral op neer dat een groot deel van de aanvullende vragen uit de VCA** bij VCA-P ook verplichte vragen zijn.
Ook daarmee helpen we u graag. Ga naar het contact formulier en vul deze in. We zoeken dan contact met u.
Ook voor andere vragen: vul het contactformulier in en we bellen u terug.