ISO 9001 2015 systeem, waarom?

ISO 9001 2015 , waarom zou ik het invoeren

ISO 9001 2015 waarom zou ik het invoeren? Dat is waarschijnlijk uw eerste reactie.
Toch zijn er vooral voordelen voor U.

Er zijn veel mogelijkheden om te zorgen dat u niet voor het systeem werkt maar het systeem voor u:

  1. Er wordt gevraagd de belanghebbenden goed in kaart te brengen.

“Ja maar ik ben toch ondernemer!”
“Dacht je nou echt dat ik niet wist wie mijn klanten zijn?!”
Ja natuurlijk weet u dat. Maar staat u er ook wel eens echt bij stil?
Gevraagd wordt om eerst de context van de organisatie vast te stellen. Daarbij is het van belang om te benoemen welke belangrijke punten er spelen binnen uw bedrijf. Hierin kunnen zaken als marktpositie, ontwikkelingen in de markt, verwachtingen over technologische verbeteringen, beschikbaarheid van grondstoffen/ werkkrachten, cultuur binnen het bedrijf etc. benoemd worden. Dan wordt gevraagd in kaart te brengen welke belanghebbenden er zijn. En ook wat verwacht U van de belanghebbenden en omgekeerd wat verwacht de belanghebbende van U. Bij belanghebbenden valt naast klanten te denken aan personeel, leveranciers, omwonenden, etc. De invulling is sterk afhankelijk van wat u doet en waar u dat doet.

  1. De risicobenadering is een speerpunt in de norm, en kan ook helpen uw bedrijfsvoering robuuster te maken.

In uw bedrijfsvoering bent u (al dan niet bewust) voortdurend bezig met het beheersen van risico’s. Het helpt enorm om vast te leggen wat de speerpunten zijn. Als dat gebeurd is kun je daar ook je controlemechanismes omheen bouwen. Zo’n controlemechanisme kan een procedure of werkinstructie zijn. Maar misschien is alleen een meetstaat ook wel goed genoeg. Het is aan u om het te bepalen. Dat betekent wel dat je het ook moet kunnen verdedigen wanneer daar naar gevraagd wordt. Let wel zelfs kansen kunnen risico’s zijn (denk maar aan “waar haal ik het personeel vandaan om deze klus te klaren”).

  1. U wordt gevraagd na te denken welke registraties u nodig heeft.

De kern wordt weergegeven in 4.4.2 : “Voor zover nodig moet de organisatie:
a) gedocumenteerde informatie onderhouden om de uitvoering van haar processen te ondersteunen;
b) gedocumenteerde informatie bijhouden om het vertrouwen te hebben dat de processen worden uitgevoerd zoals gepland.”
Wat betekent dat nu? Het betekent vooral dat het uw keuze is om wel of niet registraties en procedures/ instructies te maken. Daarop zijn wel uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor de directiebeoordeling en interne audits.

  1. Niet alleen kennis moet beschikbaar zijn maar competenties van uw personeel zijn ook een aandachtspunt.

Wat is hier nu het voordeel van? Kennis hoeft niet noodzakelijk in de mensen te zitten, dat kan ook in uw documentatie of systemen. Dat het bij personeel om de competenties gaat betekent dat er naast diploma’s ook veel meer ruimte is voor andere manieren zoals ervaring. En, ja, om te bewijzen dat de competenties aanwezig zijn moet u wel gedocumenteerde informatie bijhouden.

  1. Ruimte in ISO 9001 2015 om delen van de norm als “niet van toepassing” te verklaren.

Het is uw bedrijf en uw systeem! Eigenlijk kun je van alle aspecten stellen dat ze niet van toepassing zijn afhankelijk van uw omstandigheden. Koop je alleen maar dingen in die nauwelijks invloed hebben op uw product of dienst. En is het ook nog zo dat het alleen maar om kleine bedragen gaat. Waarom zou je dan van alles moeten regelen op het gebied van inkoop?
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken.

Samenvattend: ISO 9001 2015 geeft veel vrijheid om eigen keuzes te maken en alleen vast te leggen wat er toe doet!

Meer informatie? Of wilt u geholpen worden bij het opzetten van een systeem? Vraag om een afspraak door het Contactformulier in te vullen

Wat een gedoe zult u misschien zeggen. Maar eigenlijk zijn er vooral voordelen.
ALDEV zal samen met u aan de slag gaan om uw systeem helemaal klaar voor de
toetsing aan de ISO 9001-2015 versie te maken.

Werkplekinspectie, haal eruit wat erin zit.

Werkplekinspectie dat is toch alleen maar onnodig werk? Bedrijven bezig met VCA roepen het nooit hardop, maar je ziet mensen het soms wel denken.

Oké laten we eerlijk zijn: er zijn maar heel weinig mensen die op extra werk zitten te wachten. Waarom dan toch meer doen dan het absoluut minimale (niet zeldzaam zijn de bedrijven met 9 of 10 ploegen die toch maar 1 of 2 werkplekinspecties doen per maand). Voor kortdurend werk bied de VCA checklist daar immers toch ook de ruimte voor door te schrijven dat hiervoor een programma naar verhouding uitgewerkt wordt.

Ik wil graag een lans breken voor het doen van net een beetje meer.

De gedachte achter het doen van werkplekinspecties is heel breed. Je kunt zien onder welke omstandigheden de medewerkers echt moeten werken. Ook kun je zien of het materieel in goed staat verkeert. Het is een moment om waar te nemen of mensen nog wel zo werken als het bedoeld was. En natuurlijk ook of zoals het bedoeld was wel uitvoerbaar is. Verder kan het ook een goed moment zijn om goede ideeën waar te nemen. En ook gewoon als middel om te laten zien dat de leiding betrokken is bij het werk.

Maar bij ons wordt in de werkplekinspectie nooit iets gevonden!

Nou dat is heel mooi. Maar het is ook wel een beetje onwaarschijnlijk. Ik kom nog steeds van tijd tot tijd bij externe controles dingen tegen waarvan ik denk “Dat hadden ze in de werkplekinspectie toch ook moeten zien!”. Proberen we dan wel met zijn allen om net ietsje meer uit de werkplekinspectie te halen? Werkplekinspecties hebben ook de bedoeling om toezicht te garanderen. En de bedoeling om, net als interne audits, de verbetercyclus gaande te houden. Ik denk dat het een gemiste kans is om werkplekinspecties alleen maar te doen om de vraag uit de VCA checklist af te kunnen vinken.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Vul het contactformulier in en we bellen u terug.

VCA Certificering: lees meer over hoe en waarom?

Wat is VCA, VCA certificering en het certificaat?

VCA certificering is het controleren, door een onafhankelijk en daarvoor aangewezen bedrijf, dat u aan de VCA eisen voldoet. De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een uitgebreide vragenlijst. Deze is bedoeld om uw organisatie te beoordelen op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw organisatie aan de eisen, dan kan het certificaat behaald worden. Het VCA-certificaat wordt vaak gevraagd. Het is een middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

Wat zijn de voordelen van een VCA systeem?

Voor uw opdrachtgever heeft dit als groot voordeel dat de opdrachtgever niet zelf allerlei acties moet ondernemen om te borgen dat u aan de zorgeisen voor VGM voldoet.
Uiteraard heeft het daarnaast voor u en uw werknemers ook duidelijke voordelen. Onder andere doordat nu een goede invulling aan veilige arbeidsomstandigheden wordt gegeven. Uw personeel wordt bijvoorbeeld voorzien van goede persoonlijke beschermingsmiddelen. De opleidingen zijn geborgd en de risico’s zijn goed geïnventariseerd. En door de kennis over de risico’s worden ongevallen en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.

Uw voordelen met een VCA certificering:

1. Bij veel opdrachtgevers is VCA vaak een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of het gunnen van het werk.
2. het geeft u een voorsprong op aannemers zonder VCA certificering, Kijk welke concurrenten u al voor gingen.
3. Uw opdrachtgever hoeft niet zelf allerlei acties uit te zetten op uw projecten om de goede omgang met VGM te verzekeren. Dat is al met uw certificaat geborgd. De opdrachtgever kan gewoon op de site van VCA.nl uw certificaat opvragen en zodoende vaststellen dat u aan de gestelde eisen voldoet.
4. U verbetert de VGM-omstandigheden voor uw personeel.
5. Minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen.

De verschillende niveaus: VCA*, VCA** of VCA-P

Er wordt in de VCA-norm onderscheid gemaakt in drie soorten certificering;
– VCA* (één ster)
– VCA** (twee ster)
– VCA-P (Petrochemie)
De VCA* is opgezet voor aannemers zonder onderaannemers (dit zijn vaak kleinere aannemers). Maakt u gebruik van onderaannemers, kies dan voor de VCA**.
De VCA** is opgezet voor de aannemers die als hoofdaannemer optreden (dit zijn meestal ook grotere aannemers met 35 of meer medewerkers).
Wilt u nog een stap verder gaan, of wordt dit van u verlangd door de opdrachtgever, dan kiest u voor de VCA-Petrochemie.
Gelijk aan de slag? Zoek contact met ons en we bellen u terug.

De VCA checklist

De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een vragenlijst. Hij is bedoeld om te beoordelen of de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken binnen uw bedrijf is geregeld.

VCA certificering behoeft onderhoud

Bij VCA certificering volgens VCA*

Minimaal 1x per 3 jaar een update van uw functie-RI&E doen. Dit is een inventarisatie van de risico’s gekoppeld aan de functies in uw bedrijf. En het is een beschrijving van de maatregelen om de risico’s te beheersen. Dat kan zitten in de manier van werken. Maar het kan ook door de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Jaarlijks moet een interne audit gedaan worden. De interne audit is bedoeld om het functioneren van het VCA systeem te onderzoeken. Eventuele afwijkingen die in de interne audit worden gevonden moeten aangepakt worden.

Ook jaarlijks moet een directie beoordeling uitgevoerd worden. Bij een directie beoordeling zet u op basis van alle informatie uit het VCA systeem op papier wat uw conclusies zijn. U neemt besluiten over de doelen voor het komende jaar. En ook besluiten over wat er bijgestuurd moet worden om het VCA systeem te laten doen wat de bedoeling is.

Werkplekinspecties moeten gedaan worden door uw iedereen die leiding geeft.

Als er een ongeval met verzuim gebeurt is het nodig om dit te onderzoeken. Ook moet bij een ongeval met verzuim gekeken worden of het nodig is om de RI&E aan te passen. Bij de beoordeling van de noodzaak om de RI&E aan te passen is het raadplegen van een deskundige (op zijn minst MVK) nodig.

En zo zijn er nog meer (kleinere) zaken waar aan gedacht moet worden. Bij dit alles kan ALDEV u helpen. Meer weten? Vul het contactformulier in en we zoeken contact met u.

Bij VCA certificering volgens VCA**

Alles wat bij VCA* beschreven staat moet gedaan worden. Maar ook nog extra zaken waarvan er hieronder een paar genoemd worden.
Er moeten door de directie zelf ook werkplekinspecties gedaan worden.
De directie moet ongevallen met en zonder verzuim nader beoordelen.
VGM overleg moet gehouden worden. Daaronder vallen bijvoorbeeld toolbox meetings. Maar ook overleg tussen de directie en de werknemers (of vertegenwoordiging).
Verder het op de hoogte brengen van uw onderaannemers over de door u gebruikte veiligheidseisen.
En zo zijn er nog meer zaken waar aan gedacht moet worden. Bij dit alles kan ALDEV u helpen.

Bij VCA certificering volgens VCA-P

Het komt er vooral op neer dat een groot deel van de aanvullende vragen uit de VCA** bij VCA-P ook verplichte vragen zijn.
Ook daarmee helpen we u graag. Ga naar het contact formulier en vul deze in. We zoeken dan contact met u.
Ook voor andere vragen: vul het contactformulier in en we bellen u terug.